תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של InterEV

אנא קרא תקנון זה ("התנאים", "תנאי שימוש") בעיון לפני גישתך לאתר www.interev.co.il ("האתר"). האתר מופעל על ידי חברת אינטר טי טכנולוגיות בע"מ ("אנחנו", "אנו" או "שלנו").

גישתך לאתר מותנית בכך שתסכים ותעמוד בתנאים שלהלן. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים וכל מי שניגש לאתר או משתמש בו. התנאים כתובים בלשון זכר אך מתייחסים לכל המינים.

תוכן עניינים

 • עשה ואל תעשה 
 • פעולות אכיפה 
 • שימוש בדף 'צור קשר' 
 • קישורים לצדדים שלישיים
 • מדיניות פרטיות
 • זכויות קניין רוחני 
 • שינויים ותיקונים באתר
 • ברירת דין וסמכות שיפוט
 • היעדר אחריות
 • שיפוי 
 • שינויים בתנאים השימוש
 • שונות
 • צור קשר

עשה ואל תעשה

בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומתחייב לכך ש:

 1. יש לך כשרות משפטית ואתה מסכים לציית לתנאים ולהגבלות שלהלן;
 2. לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית;
 3. בשימושך באתר לא תפר חוק או תקנה שבתוקף.

אתה גם מסכים שלא

 1. לגשת לאתר או להשתמש בו לכל מטרה מסחרית, פרט לאלה שאושרו על ידינו;
 2. לאחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או לאסוף, במישרין או בעקיפין, אוסף, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב מאתנו;
 3. לעסוק בפעילויות הפוגעות או מאיימות על תפקוד האתר, מערכות ומסדי הנתונים, מערכות תקשורת או אמצעי אבטחה;
 4. לעשות שימוש בלתי ראוי בשירותי התמיכה ויצירת הקשר שאנחנו מפעילים;
 5. להשתמש בכל מידע שהתקבל מהאתר כדי להטריד או לפגוע באדם אחר;
 6. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התנאים שלהלן או כל חוק או תקנה שבתוקף.

פעולות אכיפה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מבלי להתחייב, לבצע את הפעולות הבאות על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא הגבלה וללא הודעה מוקדמת: (1) לנטר את פעילות האתר במטרה לאתר הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט צעדים משפטיים מתאימים נגד מי שמפר את החוק או את התנאים וההגבלות הללו, לרבות דיווח על משתמשים לרשויות אכיפת החוק; (3) לנהל את האתר באופן שמגן על הזכויות והרכוש שלנו ולסייע לתפקוד התקין של האתר. (4) לשלול גישה לאתר לכל אדם מכל סיבה שהיא לרבות בגין הפרה של כל הוראה המופיעה בתנאים אלה, בחוק או בתקנה שבתוקף או אם נדרש לעשות כן על-פי הוראה חוקית או צו בית משפט.

שימוש בדף 'צור קשר'

אתה יכול ליצור איתנו קשר בכל עת, ולשאול שאלות ולהציע הצעות דרך דף 'צור קשר' באתר. אתה מאשר ומסכים כי בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו, כל שאלה, הערה, הצעה, רעיון, משוב או מידע אחר ששלחת לנו בנוגע לאתר אינם חסויים ויהפכו להיות קניין בלעדי שלנו. הזכויות לגבי המידע ששלחת יהיו בבעלותנו, לרבות זכויות בקניין הרוחני, ונהיה רשאים להשתמש במידע לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא הכרה, פיצוי, שיפוי או תשלום כלפיך. הנך מתחייב בזאת כי כל מידע הנמסר כאמור הוא נכון וכי יש לך זכות חוקית למסור מידע זה. אתה מסכים שלא תהיה לך טענה כלפינו בגין כל הפרה לכאורה או בפועל של זכות קניינית כלשהי בנוגע למידע הנמסר.

קישורים לצדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. איננו אחראים לתוכן של אתרים חיצוניים המקושרים ל(/מ)האתר או לתוצאות של הסכמים שכרתת עם צדדים שלישיים המקושרים לאתר. עוד, אתה מכיר בכך ומסכים שלא נהיה אחראים במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם לכאורה או בפועל בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים שמקושרים לאתר.

מדיניות פרטיות

הפרטיות והאבטחת המידע האישי שלך חשובים לנו. אנא עיין במדיניות הפרטיות באתר. בשימושך באתר, אתה מסכים ומתחייב למדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות הפרטיות שלובה בתנאים אלה. תשומת ליבך שהאתר מתארח בשרתים שעשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל.

זכויות קניין רוחני

אנו מכבדים את הקניין הרוחני, שלך ושל אחרים. אם מצאת באתר תוכן אשר אתה סבור כי מפר את הקניין הרוחני שבבעלותך או שבשליטתך, אנא דווח לנו על כך וננקוט צעדים בהתאם.

אנא הימנע מהודעות שווא בעניין זה. לידיעתך, במדינות מסויימות אתה תמצא בשל כך אחראי לנזק. לפיכך, אם אינך בטוח שחומר כאמור מפר את זכויות היוצרים שלך, מוטב שתתייעץ תחילה עם עו"ד.

אלא אם צוין אחרת, התוכן בכל חלקי האתר הינו בבעלותנו או בשליטתנו ומוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות אחרות בקניין הרוחני. הזכויות כאמור חלות על כל טקסט, תיאור, תמונה, סימן מסחר וסמליל המופיע באתר. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להציג, לתרגם, להעביר, להפיץ, למכור, לתת רישיון או לנצל את התכנים באתר למטרות מסחריות ומטרות אחרות מבלי שניתן לכך אישור בכתב מאיתנו.

שינויים ותיקונים

האתר עשוי להכיל שגיאות דפוס, טעויות ואי דיוקים בתיאור המוצרים, בתמחור, בזמינות האתר ובבחינות אחרות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל טעות ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת ומכל סיבה שונה מהנסיבות שתוארו לעיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. עם זאת, אין אנו מחוייבים לעדכן מידע כלשהו באתר. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לחדול את פעילות האתר או חלק ממנה ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

ברירת דין וסמכות שיפוט

חוקי מדינת ישראל יכריעו בכל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה או מכללים וחוקים אחרים הנוגעים לפעילות באתר. מחלוקות אלה יפתרו אך ורק בבית המשפט בתל אביב, ישראל.

המידע הזמין באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על ידי אדם או גוף בתחום שיפוט או מדינה שבה הפצה או שימוש כאמור יהיו בניגוד לחוק או לתקנה או בכפוף לרישום. בהתאם, משתמשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אלה עושים זאת על דעת עצמם ועליהם האחריות לציית לדין המקומי.

היעדר אחריות

האתר זמין "כמות שהוא" ואיננו יכולים להבטיח שהוא יהיה מאובטח באופן מוחלט תמיד, נטול שגיאות, או שיפעל ללא הפרעות ועיכובים. בשום מקרה, הדירקטורים, העובדים, נותני השירותים או אנו, לא אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי, לרבות אובדן רווחים, הכנסה, מידע או נתונים, או נזקים כאמור הקשורים לכך, גם אם נודע לנו על האפשרות לקרות נזקים אלה מבעוד מועד.

לא נישא באחריות לכל (1) שגיאה או אי דיוק בתוכן המוצג באתר; (2) פגיעה בגוף או ברכוש מכל סוג שהוא הנובעים מגישה לאתר ולשימוש בו; (3 ) שימוש או גישה בלתי מורשית בשרתים המאובטחים שלנו; (4) הפרעה של התקשורת באתר. בנוסף, איננו מתחייבים, מאשרים או לוקחים אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי המקושר לאתר.

שיפוי

אתה מסכים ומתחייב להגן ולשפות אותנו, לרבות את חברות הבת, השותפים, נותני השירותים, והעובדים שלנו מפני כל אובדן, נזק, אחריות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות שכר טרחה סבירות ועמלות המוטלות על ידי כל צד שלישי עקב: (1) שימושך באתר; (2) הפרה של תנאים אלה.

על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשאת את ההגנה והשליטה הבלעדית על כל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, על חשבונך ותוך שיתוף פעולה מלא מצידך. אנו נפעיל מאמצים סבירים להודיע לך על כל טענה, פעולה או הליך אשר כפוף לשיפוי כאמור.

שינויים בתנאים אלה

אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בתנאים אלה בכל עת, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. נודיע לך על כך על ידי עדכון תאריך "עודכן לאחרונה" במסמך זה, שלושים (30) יום לפני כניסת שינויים אלה לתוקף, אלא אם השינויים נדרשים על פי חוק.

מדיניות ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו) במתן הודעה באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה לאיש המכירות); בדואר רשום; בדואר אלקטרוני. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:

וואטסאפ: 050-2146336 

אי-מייל: support@interev.co.il
טלפון: 04-6414399

כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד: אינטר טי טכנולוגיות בע"מ , העמל 1 , פארק אפק ראש העין מיקוד 4809201

שונות

תקנון זה יחד עם כל מדיניות אחרת שפורסמה על ידינו באתר מהווים את מלוא ההסכם בינך לבינינו. כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה מהתנאים הללו לא מהווה וויתור על זכות או הוראה כאמור.

אם נקבע כי הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתקנון זה היא בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי שהוראה זו תהיה מנותקת מתנאים אלה ולא תשפיעה על תוקפם של שאר ההוראות. האמור במסמך זה לא מייצר קשר של שותפות או כל קשר עסקי אחר בין האתר ובינך.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה אנא צור איתנו קשר בכתובת info@interev.co.il

תקנון זה עודכן ביום 28.06.2022.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם